Kontakt

Dane kontaktowe

Świadczenie pracy socjalnej dla podopiecznych DPS, w tym rozpoznawanie warunków bytowych osób ubiegających się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, przyjmowanie nowych podopiecznych oraz udział w ich procesie adaptacyjnym.

Zapewnianie Mieszkańcom DPS korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Współpraca z lekarzem POZ i specjalistami. Wykonywanie zabiegów fizjo i fizykoterapeutycznych w tym również masaży.

Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, zaopatrzeniem, utrzymaniem w dobrym stanie technicznym budynków DPS, P-poż, BHP.

Prowadzenie gospodarki finansowej DPS i rozliczeń finansowych z mieszkańcami DPS.

Formularz kontaktowy
Ułatwienia dostępu