Regulamin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie

Pobierz PDF  pdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 12
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Radzyminie z dnia 22 grudnia 2011r.

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADZYMINIE


Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, zwanego dalej Domem określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Dom oraz podstawowe prawa i obowiązki Mieszkańców Domu.

 


§ 1


Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, działa w szczególności na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 175, z 2009 poz. 1362  z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami );
 3. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837);
 4. Statutu Domu Pomocy Społecznej uchwalonego uchwałą  Nr XXXVI-295/06  Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 czerwca 2006r.
 5. Regulaminu Organizacyjnego Domu, przyjętego uchwałą nr  IV-92/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 05 kwietnia 2011r.


§ 2


Dom jest jednostką budżetową organizacyjnie podległą Starostwu Powiatowemu w Wołominie przeznaczoną dla 112 osób przewlekle somatycznie chorych.


§ 3


 1. Dom jest jednostką stacjonarną, która zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne oraz religijne i społeczne na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.
 2. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu, stopień ich fizycznej sprawności oraz indywidualne potrzeby i możliwości.
 3. Dom funkcjonuje w oparciu o Indywidualne Plany Wsparcia Mieszkańca opracowywane i realizowane przez zespół opiekuńczo- terapeutyczny z udziałem mieszkańca i pracownika pierwszego kontaktu.
 4. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny leków, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 6. Decyzje o skierowaniu i odpłatności za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu jej kierowania, która z uwagi na chorobę, wiek lub niepełnosprawność kwalifikuje się do korzystania z takiej formy pomocy społecznej.
 7. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje organ prowadzący tj. Starostwo Powiatowe w Wołominie, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


§ 4

Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczących przez Dom

 1. Pobyt w Domu jest odpłatny – wysokość, zasady i tryb odpłatności ustalają odrębne przepisy.
 2. Za prawidłowe funkcjonowanie Domu oraz całego personelu odpowiada Dyrektor
 3. Domu, który jest zwierzchnikiem wszystkich zatrudnionych pracowników i mieszkańców Domu.
 4. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz.
 5. Dyrektor Domu przy udziale głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych oraz całego personelu dba o właściwą atmosferę Domu.


§ 5

Zadania Domu


 1. Dom zapewnia mieszkańcom realizację następujących potrzeb:
  1. godnego traktowania ze strony personelu,
  2. posiadania własnych drobnych przedmiotów i miejsca na ich przetrzymywanie,
  3. korzystania z własnego ubrania,
  4. aktywnego trybu życia,
  5. podtrzymywania więzi rodzinnych.
 2. Ponadto Dom zapewnia mieszkańcom:
  1. miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble, pościel i bieliznę pościelową,  
  2. środki do utrzymania higieny osobistej, niezbędną odzież i obuwie – tylko w przypadku braku możliwości zakupu ich przez mieszkańca,
  3. wyżywienie w ramach obowiązujących norm lub zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
  4. opiekę pielęgnacyjną łącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem, kąpaniem  osób, które nie mogą samodzielnie wykonać tych czynności,
  5. zabiegi usprawniania fizycznego,
  6. leki i środki opatrunkowe wg odrębnych przepisów,
  7. niezbędny sprzęt ortopedyczny wg odrębnych przepisów,
  8. różnorodne terapie zajęciowe realizowane indywidualnie i w małych grupach,
  9. dobrowolny udział w pracach na rzecz Domu,
  10. dostęp do kultury i rekreacji,
  11. możliwość udziału w obrzędach religijnych,
  12. sprzęt audiowizualny w pomieszczeniach ogólnodostępnych przeznaczonych do tego celu,
  13. spokój i bezpieczeństwo na miarę możliwości Domu oraz opiekę w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem,
  14. bezpieczne przechowywanie depozytów,
  15. zwrot części wniesionej opłaty za pobyt w Domu z tytułu nieobecności mieszkańca u rodziny lub bliskich za okres nie przekraczający 21 dni w roku kalendarzowym,
  16. możliwość utrzymania i rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym,
  17. warunki do godnego umierania i sprawienia zmarłemu mieszkańcowi Domu pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego.


§ 6

Samorząd Mieszkańców

 1. Dom zapewnia warunki umożliwiające rozwój samorządności mieszkańców.
 2. W Domu na wniosek większości mieszkańców może działać Rada Mieszkańców zwana dalej Radą.
 3. Każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w pracach Samorządu i w wyborach do Rady.
 4. Rada wybierana jest w wyborach jawnych i bezpośrednich.
 5. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 6. Rada jest reprezentowana przez maksymalnie 4 osoby (Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Skarbnika, Członka Rady).
 7. Do zadań Rady należy:
  1. współpraca z Dyrektorem i pracownikami Domu w kształtowaniu i rozwijaniu właściwej atmosfery nacechowanej życzliwością i wyrozumiałością .
  2. zgłaszanie Dyrektorowi wniosków w sprawach zaspokajania potrzeb kulturalnych i organizacji czasu wolnego,
  3. pomoc w zaadaptowaniu się nowoprzybyłym mieszkańcom,
  4. odwiedzanie chorych Mieszkańców przebywających w pobliskim szpitalu,
  5. udział w uroczystościach pogrzebowych
  6. rozpatrywanie i przedstawianie Dyrektorowi Domu wniosków dotyczących mieszkańców nie przestrzegających zasad współżycia społecznego oraz Regulaminu Mieszkańców.

§ 7

Prawa mieszkańców


Mieszkaniec Domu ma prawo do:
 1.  Zapoznania się z Regulaminem Mieszkańców oraz swoimi uprawnieniami i  obowiązkami.
 2. Przedstawiania swoich spraw Dyrektorowi Domu, pracownikowi socjalnemu bądź pracownikowi pierwszego kontaktu.
 3. Uzyskania informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich.
 4. Godnego traktowania.
 5. Uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby.
 6. Zgłaszania skarg i wniosków do Oddziałowej i Dyrektora Domu.
 7. Przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych w swoim pokoju lub w przypadku pokojów wieloosobowych w miejscu wyznaczonym do odwiedzin.
 8. Planowanej   dłuższej   nieobecności   związanej   z   odwiedzinami u rodziny lub znajomych.
 9. Wszystkie   planowane   dłuższe   nieobecności   związane   z   odwiedzinami u rodziny i znajomych należy zgłaszać pracownikowi socjalnemu w formie pisemnej co najmniej 3 dni wcześniej, z podaniem miejsca pobytu i terminu powrotu do Domu.
 10. Osoby, które przyjmują  mieszkańca do swojego domu na urlop zobowiązane są do  zapewnienia mu odpowiednich warunków bytowych, bezpieczeństwa oraz opieki.
 11. W czasie przebywania Mieszkańca poza Domem, Dyrektor nie   ponosi żadnej odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, poczynania i ewentualne szkody wyrządzone przez niego w tym okresie.
 12. Za czas uzgodnionej nieobecności mieszkańcowi przysługuje zwrot  stosownej części odpłatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  1. w przypadku, gdy Mieszkaniec skorzysta z co najmniej jednego posiłku w Domu w trakcie trwania nieobecności, nie dokonuje się zwrotu nieobecności za dzień, w którym zdarzenie miało miejsce,
  2. w przypadku, gdy Mieszkaniec nie korzystał z posiłku w Domu, ale przebywał na terenie Domu, nie dokonuje się zwrotu za nieobecność,
  3. przedłużenie nieobecności w Domu ponad ustalony wymiar wyklucza zwrot opłat za okres przedłużenia,
 13. Bezpłatnego przechowywania swoich pieniędzy i  rzeczy wartościowych w depozycie Domu oraz wskazania osoby upoważnionej do dysponowania tymi środkami lub przedmiotami określając jednocześnie zakres tego upoważnienia. Za rzeczy wartościowe niezłożone do Depozytu, Dom nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Odpłatnego korzystania z telefonu,
 15. Bezpłatnego udziału w terapii zajęciowej, uczestnictwa w pracach nieodpłatnych na rzecz Domu,
 16. Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne - wg odrębnych przepisów,
 17. Dostępu do kultury i rekreacji,
 18. Swobodnego praktykowania swojej religii, korzystania z usług kapłańskich na terenie Domu oraz swobodnego uczestnictwa w obrzędach religijnych w środowisku,
 19. Korzystania ze środków transportu stanowiących własność Domu, wg obowiązujących w tym zakresie zasad,
 20. Rezygnacji z pobytu w Domu, z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych i kierowanych przez sąd.


§ 8

Obowiązki mieszkańców


Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności:
 1. przestrzeganie niniejszego regulaminu i zarządzeń porządkowych,
 2. stosowanie się do niezbędnych wymagań dotyczących organizacji dnia,
 3. przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu
 4. dbanie o mienie Domu,
 5. współdziałanie z personelem i Radą Mieszkańców
 6. dbanie w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,
 7. przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego,
 8. ponoszenie opłat za pobyt w Domu, wg obowiązujących przepisów,
 9. powiadomienie pracownika socjalnego lub oddziałowej w przypadku podjęcia w czasie nieobecności w Domu, decyzji o przedłużeniu tej nieobecności lub pozostaniu w nocy poza Domem,
 10. przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, w tym palenia papierosów jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
 11. niespożywanie i nie posiadanie alkoholanu na terenie Domu.

§ 9

Przepisy porządkowe


 1. Każdy mieszkaniec Domu obowiązany jest przestrzegać postanowień  niniejszego regulaminu, a w szczególności następującego porządku dnia:
  • wstawanie, toaleta poranna                                 6.30 - 8.00
  • śniadanie                                                                 8.00 - 9.00
  • zabiegi opiekuńczo-pielęgnacyjne                     9.00 - 18.00
  • terapia zajęciowa, rehabilitacja lecznicza         9.00 - 15.30
  • obiad                                                                     1 2.30 - 13.00
  • kolacja                                                                   17.30 - 18.30
  • zabiegi opiekuńczo-pielęgnacyjne                   19.00 - 20.00
  • cisza nocna                                                           22.00 - 6.00
 2. Odwiedziny  u  Mieszkańców  odbywać   się  mogą  codziennie  w  godz. od 10.00-18.00.
 3. Odwiedzający mają obowiązek zgłosić swój pobyt na terenie Domu pracownikowi Recepcji, który dokonuje wpisu do Rejestru wejść odwiedzających odnotowując imię i nazwisko, godzinę wejścia i wyjścia, nazwisko osoby odwiedzanej i Oddział.
 4. Osoby odwiedzające, których zachowanie wskazuje na nadużycie alkoholu oraz zakłócający spokój i porządek nie mają prawa przebywać na terenie Domu. W przypadku nie reagowania na uwagi porządkowe personelu, pracownicy Domu są zobowiązani do wezwania ochrony lub Policji.
 5. W przypadku nie powrócenia Mieszkańca Domu z jakiegokolwiek wyjścia w terminie wskazanym w Rejestrze wyjść, niezwłocznie po ujawnieniu tego faktu Dyrektor Domu lub inna osoba przez niego uprawniona powiadamia o tym fakcie rodzinę Mieszkańca.
 6. W razie nie uzgodnionej nieobecności Mieszkańca trwającej dłużej niż 24 godziny Dyrektor Domu lub inna osoba przez niego uprawniona powiadamia o tym fakcie Policję.

 

§ 10

Konsekwencje nieprzestrzegania Regulaminu  przez Mieszkańców.


W stosunku do Mieszkańców nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszczających się:
 1. Umyślnego niedbalstwa i niszczenia wyposażenia pokoi: mebli, podłogi, urządzeń sanitarnych itp.,
 2. Przepalania materaców, pościeli, foteli itp. z uwagi na palenie tytoniu w miejscach do tego nie wskazanych,
 3. Spożywania alkoholu i dostarczania go innym mniej sprawnym mieszkańcom,
 4. Ubliżania personelowi, wszczynania  zatargów i innych niepożądanych zachowań po spożyciu alkoholu lub niszczenia mienia Domu i  jego zanieczyszczania,
 5. Kradzieży przedmiotów osobistego użytku lub pieniędzy innym mieszkańcom,
 6. Niewłaściwego zachowania się poza Domem podczas zbiorowych wyjazdów zorganizowanych.
będą zastosowane następujące konsekwencje regulaminowe:
 1. Obciążenie finansowe do wysokości równowartości uszkodzonych przedmiotów lub urządzeń,
 2. Konieczność zwrotu skradzionych przedmiotów lub ich równowartości,
 3. Leczenie odwykowe,
 4. Wstrzymanie wyjść poza teren Domu, do czasu uzyskania pozytywnej opinii  Zespołu Opiekuńczo-Terapeutyczno,
 5. Przeniesienia do innego pokoju o niższym standardzie,
 6. Powiadomienie organów ścigania celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 7. Powiadomienie policji celem przewiezienia pijanego mieszkańca do izby wytrzeźwień na jego koszt,
 8. Podjęcie działań mających na celu przeniesienie do innego Domu,
 9. Inne konsekwencje, adekwatne do przewinienia, zastosowane na wniosek Zespołu Opiekuńczo-Terapeutyczno skierowany do Dyrektora.

§ 11

Uprawnienia personelu DPS


W uzasadnionych przypadkach, personel Domu ma prawo do:
 1. Dokonywania kontroli mieszkańca w przypadku stwierdzenia  wnoszenia na teren Domu alkoholu lub wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących własność Domu bądź współmieszkańca.
 2. Wejścia do pokoju mieszkańca w przypadku spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających lub palenia tytoniu, odnotowania tego faktu w raporcie pielęgniarskim, a w konsekwencji przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu Zespołu Terapeutyczno- Opiekuńczego w celu wyciągnięcia konsekwencji.
  Ponadto pielęgniarka dyżurna za zgodą mieszkańca przeprowadza badanie trzeźwości osób przebywających w pokoju przy użyciu urządzenia do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Znaleziony przy mieszkańcu w pomieszczeniach lub na terenie Domu alkohol podlega zdeponowaniu i komisyjnemu zniszczeniu.
 3. Interweniowania , upomnienia i powiadomienia policji w przypadku zbyt hałaśliwego i wulgarnego zachowania się mieszkańca w pokoju, zakłócania spokoju i bezpieczeństwa innych mieszkańców poprzez wszczynanie bójek, demolowanie pokoju lub fizycznego i psychicznego znęcania się nad współmieszkańcem.
 4. Interweniowania w przypadku ewidentnego nieprzestrzegania czystości osobistej i pomieszczenia mieszkalnego.
 5. Interweniowania w przypadku awarii urządzeń sanitarnych, elektrycznych i co.
 6. Interweniowania w przypadku włączenia się sygnalizacji przeciwpożarowej, wskazującej na palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym.
 7. Sprawdzenia rzeczy osobistych i wyposażenia pokoju mieszkalnego w przypadku podejrzenia mieszkańca o przechowywanie zepsutych lub przeterminowanych artykułów spożywczych i odebrania niezdatnych do spożycia.


§ 12

Dyrektor przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 15.00.


§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje wszystkich Mieszkańców w czasie ich pobytu.
Joomla templates by Joomlashine