Warunki przyjęcia

Zamieszkaj u nas!

Informacja o warunkach przyjęcia do DPS w Radzyminie.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i z chorobą Alzheimera – 107 miejsc. Koszt utrzymania od 1 marca 2022 r. wynosi 5 279,80 zł. Corocznie koszt ten ulega zmianie.

 1. Prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej stałej, całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, która nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku rodzinnym, której w życiu codziennym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki.
 2. Osoba ta składa wniosek o skierowanie do Domu Pomocy, do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania. We wniosku opisuje swoją sytuację rodzinną, finansową oraz zdrowotną.
       pdf Wniosek do OPS
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku, za pośrednictwem Pracownika  Socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o przyjęcie do DPS, który ma potwierdzić opisany wcześniej stan rzeczy. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty: badania lekarskie, zaświadczenia o dochodach rodziny, zaświadczenie od lekarza rodzinnego potwierdzające, iż dana osoba wymaga stałej opieki oraz inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.
 4. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję  kierującą do Domu Pomocy Społecznej. Następnie jest ona przekazywana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (właściwego ze względu na umiejscowienie DPS), który rozpoczyna procedurę umieszczenia osoby w DPS.
 5. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie, pozostałe 30% pozostaje do prywatnej dyspozycji mieszkańca.
 6. Jeżeli 70% dochodu pensjonariusza jest niższe niż ustalony przez DPS koszt utrzymania, to różnicę dopłacają: współmałżonek lub dzieci, a jeżeli dochody osób zobowiązanych do pokrywania należności są zbyt niskie lub osoba ubiegają się o przyjęcie do DPS nie ma bliskiej rodziny obowiązek ten przechodzi na gminę, która kieruje osobę do DPS.
  UWAGA! Rodzina mieszkańca nie ponosi opłat za pobyt w DPS, gdy jej dochód netto na osobę nie przekracza 300 % kryterium dochodowego kwoty tj.: 2328 dla osoby samotnie gospodarującej, a dla osoby w rodzinie 1800 zł.
  Osoby i gmina określone w pkt.6, nie mają obowiązku wnoszenia opłat jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
  Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004.
 7. W przypadku otrzymania decyzji odmawiającej skierowania do DPS istnieje możliwość  odwołania do Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie mogą uzyskać dodatkowe informacje u: Kierownika działu opiekuńczo-wspomagającego, tel. 735 915 570 lub pracowników socjalnych: tel.  22 786-58-80/81, wew. 120 lub  wew. 115.

 
 
Ułatwienia dostępu