Deklaracja dostępności serwisu dpsradzymin.pl

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony

internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dpsradzymin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-12-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub

wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne,

ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub

pochodzą ze źródeł zewnętrznych

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-31 r.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, przełączanie

między elementami menu głównego możliwe jest przy użyciu standardowych kombinacji klawiszy

systemu Windows, [Tab], [space] oraz [enter] w celu wybrania pozycji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą

odpowiedzialną jest Dariusz Kostrzewa, adres poczty elektronicznej dps@dpsradzymin.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 786-58-80 wew. 102. Tą samą drogą

można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak

zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,

aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w

formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania

zawartości filmu bez audideskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,

wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli

osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także

określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli

dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy

realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli

zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny

sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego

dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw

Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7 składa się z kompleksu 3 budynków:

– budynek główny (mieszkalny)

– pawilony I i II (mieszkalne)

– budynek administracyjny

Biuro Dyrektora DPS w Radzyminie i sekretariat mieszczą się na parterze budynku administracyjnego.

Wejścia do budynków nie mają barier architektonicznych – są wyposażone w podjazdy oraz poręcze

ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

W budynku głównym jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na parter i 1 piętro.

Toalety dostosowane są do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem

przewodnikiem.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.

W Domu Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnej.

W pokojach mieszkalnych znajduje się system przyzywowo-alarmowy.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie Domu umieszczone są kontrastowe oznaczenia budynków (w druku powiększonym).

Na parkingu przed DPS wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content