PRAWO DO ZAMIESZKANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE OSOBIE WYMAGAJĄCEJ CAŁODOBOWEJ OPIEKI Z POWODU WIEKU, CHOROBY LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, NIEMOGĄCEJ SAMODZIELNIE FUNKCJONOWAĆ W CODZIENNYM ŻYCIU, KTÓREJ NIE MOŻNA ZAPEWNIĆ NIEZBĘDNEJ POMOCY W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU JEJ ZAMIESZKANIA.

  • Osoba zainteresowana zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej lub osoba ją reprezentująca składa wniosek z prośbą o skierowanie do placówki w gminnym lub miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego. We wniosku opisana powinna zostać sytuacja rodzinna, finansowa oraz zdrowotna wnioskodawcy.
  • W przypadku otrzymania decyzji odmawiającej skierowania do DPS istnieje możliwość odwołania się do Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
  • Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o przyjęcie do Domu Pomocy oraz kompletuje niezbędną dokumentację (zaświadczenia o dochodach, dokumentację medyczną, skierowanie lekarza prowadzącego, orzeczenia o niepełnosprawności itp.) ustalając aktualną sytuację osoby zainteresowanej zamieszkaniem w DPS.
  • Po rozpatrzeniu wniosku i ustaleniu aktualnej sytuacji wnioskodawcy Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej. Następnie jest ona przekazywana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (właściwego ze względu na umiejscowienie DPS), który rozpoczyna procedurę umieszczenia osoby w Domu Pomocy.
  • Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie, natomiast 30% pozostaje do prywatnej dyspozycji mieszkańca.
  • Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą kolejno: mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, małżonek, zstępni przed wstępnymi lub gmina, z której osoba została skierowana do placówki – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca.

UWAGA! Rodzina mieszkańca nie ponosi opłat za pobyt w DPS, gdy jej dochód netto na osobę nie przekracza 300 % kryterium dochodowego kwoty tj.: 2328 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a dla osoby w rodzinie 1800 zł. Osoby i gmina określone w pkt.6, nie mają obowiązku wnoszenia opłat jeżeli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność. Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004.

Informujemy, że w powiecie wołomińskim funkcjonuje bezpłatna pomoc prawna. Wszelkie informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

Skip to content