Statut, Regulamin oraz Kodeks Etyki

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Wołomińskiego.

Dom realizuje zadania Powiatu Wołomińskiego, zapewnia całodobową opiekę osobom niesprawnym, przewlekle somatycznie chorym, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku.

Terenem działania Domu Pomocy jest obszar Powiatu Wołomińskiego, ale w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, teren działania obejmuje obszar całej Polski.

Dom działa na podstawie zezwolenia wydanego na czas nieokreślony przez Wojewodę Mazowieckiego, dnia 13 marca 2008. (Decyzja nr 3/2008)
Dom jest wpisany do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 35.

Skip to content